Концепцията на Про Голф Спортен Клуб е създаване на система за подготовка на състезатели, основана на принципите на професионалната спортна подготовка, насочена към всички аспекти от профила на професионалния състезател. Тук са засегнати основните сфери на подготовка, времевото им разпределение, както дългосрочно, така и краткосрочно. Концепцията на Про Голф Спортен Клуб обхваща подготовката на един състезател от първите му стъпки в голфа до реализацията му в професионалните турове.

 

СЪДЪРЖАНИЕ :

 1. ПАЛИТРА ОТ КАЧЕСТВА
 2. НАПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА
 3. ПЕРИОДИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА
 4. ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ПРО ГОЛФ СПОРТЕН КЛУБ

 

ПАЛИТРА ОТ КАЧЕСТВА – качествата, които трябва да притежава един състезател.

За успешната реализация на един спортист са необходими 4 основни качества, които трябва да бъдат развити и усъвършенствани. Може да се каже, че значимостта на всяко едно от тези качества е еднаква за представянето на състезателя в цялостен план.

1. ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ – уменията на състезателя да изпълнява движенията свързани с конкретния спорт максимално правилно:

 • Голфът е може би спортът с най-голямо разнообразие на използваните движения – удари. Основните удари в голфа са около 30, като с различните вариации достигат до 80.
 • За успешната реализация състезателят трябва да овладее всички основни удари и да се научи как да ги прилага в различните им вариации и ситуации
 • Програмите на ПРО ГОЛФ СПОРТЕН КЛУБ предвиждат подготовка и усвояване на всички основни удари в адекватната последователност, основана на възрастта на състезателя, нивото и целите му.

 

2.ТАКТИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ – познанията, които състезателя притежава за коректно постигане на максимален резултат в конкретна ситуация и игрови дадености – игрище, метеорологични условия, противници и т.н.

 • В голфа тактическата подготовка обхваща няколко взаимносвързани направления наричани тук стратегии. Започвайки от голямото към малкото – стратегия за сезона, стратегия за турнира, стратегия за деня, стратегия на дупката, стратегия на удара.
 • За успешната реализация състезателят трябва да овладее способността да изгражда основно сам конкретните стратегии – за удара, дупката и турнира, разбира се с участието на кедито ако има такова и съвместно с треньора и останалата част от екипа да изгражда по-глобалните стратегии – именно турнирната и сезонната.
 • Програмите на ПРО ГОЛФ СПОРТЕН КЛУБ предвиждат подготовка и усвояване на всички стратигически направления от състезателите, както и подготовка на конкретни стратегии за конкретни периоди на състезателите на клуба.

 

3. ОБЩА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – подготовка свързана с изграждане на тялото в състояние позволяващо максимално представяне и превенция от травми:

 • В голфа общата физическа подготовка е от изключително голямо значение. За широката публика спортът голф се определя като щадящ и ненатоварващ. В действителност голфът е един от спортовете с най-голям разход на енергия за едно състезание и с висок риск от хронични травми. Общата физическа подготовка в голфа обхваща няколко направления – издръжливост, сила, баланс, мобилност, стабилност и превенция от травми.
 • За успешната реализация състезателят трябва да развие всички направления на общата физическа подготовка и да се научи и свикне тя да бъде ежедневна част от подготовката му.
 • Програмите на ПРО ГОЛФ СПОРТЕН КЛУБ предвиждат подготовка и тренировъчни схеми във всички направления на общата физическа подготовка, съобразени с личните физически данни и възраст на всеки един състезател.

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ – контрол свързан с овладяване на емоциите, както положителни така и отрицателни, както по време на състезание така и по време на подготовка, а и през извънспортното ежедневие:

 • В голфа психологическата подготовка или така наречения „ментал гейм” е може би най-важния елемент, тъй като при състезателната реализация на високо ниво той оказва най-голямо влияние. Психологическата подготовка обхваща както конкретната спортна част – състезания и тренировки, така и начина на живот, отношенията и възприемането на околната среда.
 • За успешната реализация състезателят трябва да овладее емоциите и реакциите си. Той и близките му трябва да създадът една комфортна среда на съществуване и коректни взаимоотношения.
 • Програмите на ПРО ГОЛФ СПОРТЕН КЛУБ предвиждат както спортна психологическа подготовка, така и работа със семействата, и близките на състезателите свързана с представяне на съвети и гледни точки за изграждане на подходящия климат за израстването и реализацията на един успешен състезател. Всички програми и схеми на психологическа подготовка се съобразяват с личните качества и възраст на всеки един състезател.