Системата Handicap, както и всичко останало в голфа, води началото си от британ­ските острови. Първата мерна едини­ца за отразяване трудността на едно голф игрище е понятието par. През 1870 г. писателят A. X. Доулмън се обърнал към Дейв Страт и Джейми Андерсън, и двамата голф професио­налисти, за да разбере какъв резултат е необходим за победа в Открития шампионат на Великобритания, про­веждан на игрището Престуик, тогава с 12 дупки. Те отговорили, че перфект­ната игра би означавала резултат от 49 удара. Г-н Доулмън нарекъл това par и когато Младият Том Морис направил два удара над par за 36 дупки (три кръга от по 12), понятието par влязло в историята.

Другата мерна единица за трудност е bogey, което е очакваният резултат на „Фиктивния полковник Боуги“. Около 1890 г. Хю Ротръм от Ковънтри Голф Клуб предлага концепцията за въобра­жаемия противник в голфа при форма­та match play. Този съперник бил наре­чен Полковник Боуги и се смятало, че е добър играч като резултатите му ва­рират между 76 и 80 удара на повечето игрища.

Първата рейтингова система била измислена от Лейдис Голф Юнион под ръководството на госпожица Изет Пиърсън през 1900 г. В САЩ през 1911 г. служителят в Изпълнителния Комитет на Голф Асоциацията Лейтън Колкинс, предложил като критерий за par играта на аматьорския шампион Джером Травърс. Възникнала обаче идеята отделните клубове да си правят собствена система, на която Лейтън Колкинс рязко се противопоставил. От 1914 г. концепцията на америк­анците започнала да доминира и във Ве­ликобритания. През 1925 г. Комите­тът на Британския Голф Съвет опреде­лил стандартите за Великобритания и Ирландия. Днес той се нарича Съвет и носи съкращението CONGU (Council of National Golf Unions).

В следвоенните години handicap комитета на Американската Голф Асо­циация приема различни подобрения, предложени от асоциациите на Масачузетс и Чикаго, а от 1967 г. рейтингите на игрищата се определят до десе­тичния знак. През 1978 г. д-р Ричард Страут предлага системата Slope и от 1981 г. категоризирането на голф иг­рищата включва Course Rating и Slope Rating. В момента системата на Аме­риканската Голф Асоциация се прила­га в почти целия свят, включително и в самата Шотландия. Европейската Голф Асоциация със седалище в Ло­зана, Швейцария, работи по своя мо­дификация, базирана на CONGU и на системата на САЩ.

Идеята, залегнала в основата на системата handicap, е да се направи играта по-интересна чрез осигуряване на възможност на играчи с различна степен на умения да се състезават на еднаква основа.

С изключение на боу­линга, подобен метод за уравняване на резултатите не съществува в другите спортове. Handicap системата се отна­ся за всички видове игри в голфа, но се издава само на играчи, които членуват в клуб. В нейната основа е заложена презумпцията, че всеки играч се опит­ва да постигне своя най-добър резултат на всяка дупка, независимо къде играе и всеки ще обяви своя резултат пуб­лично за проверка от своите колеги. Играчът и handicap комитетът носят споделена отговорност за спазването на тези условия.

Handicap Index-ът, издаван от клуб или оторизирана организация (чрез членуващите в нея клубове), отразява уменията на играча в число до де­сетичния знак, например 10,4. Той отразява способностите на голфъра да постигне определен резултат на игрище със стандартна трудност, съпоставен със способностите на scratch голфъра.  Handicap Index-ът се изчисля­ва въз основа на публикуваните не по­вече от 20 резултата и от подходящи за това проведени състезания. Комитетът по организиране на състезанието обя­вява предварително дали резултатите ще се зачитат за handicap, защото при някои от състезанията, например с из­ползване на предпочитано положение на топката, резултатите не са валидни. Handicap Index-ът отразява потенци­ала на играча, защото се основава на най-добрите handicap диференциали, обявени за определен брой игри, най- добре между 10 и 20 и най-малко 5.

Handicap Index-ът е преносим от иг­рище на игрище.

USGA Course Rating-ът е число, ко­ето отразява оценката на трудността на игрището за scratch голфър при нор­мални условия, определена дължина на дупките и специфични препятствия, които повлияват резултата.

Slope Rating-ът е мярка за относител­ната трудност за играчи, които не са scratch голфъри. Всяко игрище се оце­нява за всеки отделен набор tee box-ове както за scratch, така и за bogey голфър. Колкото е по-голяма разликата в резул­татите на scratch и bogey голфърите на дадено игрище, толкова по-голям ще бъде Slope Rating-ът, играчът ще получи повече удари на игрището и обратно.

Всеки голфър е длъжен да устано­ви чрез своя Handicap Index на специ­ална табела, наречена Course Handicap Table, съответния си Course Handicap. Табелата трябва да е публикувана на видно място в клубната сграда или в близост до първо тий на всяко игри­ще, което отговаря на изискванията на Американската Голф Асоциация. На табелата трябва да е поставена табли­ца за изчисляване на Course Handicap-a за всеки набор от tee-та, поотделно за мъже и жени. Полученият чрез Course Handicap-а брой удари като бонус се основава на сравнителната трудност на игрището.

За всяко игрище извън САЩ, трябва да е налице писмено одобрение за съответната асоциация или клуб по географска юрисдикция. Все­ки голфклуб трябва да избере своя handicap Комитет. Организация, която не е голф клуб или оторизирана голф асоциация и индивидуални играчи, които не членуват в клуб, не могат да използват системата.

В смисъла на USGA Handicap System-ата, голф асоциация е органи­зация на голф клубове, ръководени от играчи аматьори, оперираща чрез утвърден правилник и основана с цел провеждане на състезания за люби­тели в определен географски район в духа и принципите на голфа.

Голф клуб е организация с най-мал­ко 10 индивидуални членове, която оперира въз основа на правилник с комитети, ръководещи отделните дейности и осигуряващи колегиален контрол. Членовете на клуба трябва да имат възможност да играят периодич­но помежду си, да могат да обявяват своя резултат лично и той да е достъ­пен за инспекция от другите членове.

Тъй като изчисляването на handicap формулата изисква въвеждане на поня­тия с точно определено съдържание, по-долу ще ви дам определенията за всяко от тях. За отбелязване е, че всич­ки понятия, касаещи USGA Handicap System-ата са запазена или търговска марка на Американската Голф Асоциа­ция.

Приближен общ резултат (Adjusted Gross Score) е общият резултат на игра­ча за незавършени дупки, признати удари или неизиграни по правилника дупки.

Handicap Differential е разликата между приближения общ резултат на играча и USGA Course Rating, умноже­но по 113 и разделено на Slope Rating-a за даден набор от tee box-ве и закръг­лен до десетичен знак, например 12,8.

Scratch голфър е играч, който може да изиграе с Course Handicap нула все­ки един кръг на всяко едно игрище. Той трябва да има средна дължина на началния удар 250 ярда и да достига дупка, намираща се на морското рав­нище с дължина 470 ярда с втория удар. Course Handicap-ът на играча се определя чрез умножаване на него­вия Handicap Index по Slope Ratingа на игрището, разделено на 113.

Обявяването на личния резултат на играча става непосредствено след приключване на кръга по начин, дос­тъпен за всички.

Всички индивидуални Handicap Index-и за всички голф клубове в реги­она трябва да се ревизират на една и съща дата, не по-рядко от веднъж ме­сечно и не по-често от веднъж на две седмици по време на активния сезон.

Handicap Index формулата се ос­новава на най-добрите handicap differentials на играча. Ако играчът е представил 20 или повече резултата се взимат десет от последните 20. С нама­ляване на броя представени резултати се намалява и процентът на изпол­званите за изчисляването на Handicap Index-а до максимум 50% от половината най-добри публикувани резултати. Ако играчът е представил 9 или 10 резултата, за изчисляване се имат пред­вид 3. Ако е представил 5 резултата, то съответно се взима само най-добрият един от тях. Така че акуратността на Handicap Index-а, зависи от броя на пуб­ликуваните резултати и той не може да бъде издаден на играч с по-малко от 5 представени резултата. Изчислява се средно аритметично и резултатът се умножава по 0.96 (Bonus of excellence). Всички цифри след десетичния знак се отстраняват, без да се закръглява.

Пример: Налице са 11 резултата.

Общият сбор от четирите най-добри handicap differential е равен на 104,1.

Средно аритметичното е 104,1:4=26,025.

Умножаваме по 0,96 и получаваме 24,984.

Задраскваме последните две цифри и Handicap Index-ът е 24,9.

 

 

Източник: Д-р Стоян Димитров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *